Különböző látókörű tanulók


Hátrányos különböző látókörű tanulók tanulók iskolai kudarcainak csökkentésére irányuló iskolai helyi szintű stratégiák kidolgozása és alkalmazása Tatabányai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1. Családi házas övezet veszi körül, de a lakótelep — és így az iskola is — társadalmilag, gazdaságilag zárt, különálló egységet képez.

A zömében tágas, szép összkomfortos lakásokba a város elavult, régi részeiből költöztettek ide lakókat. A lakótelepen óriási a fluktuáció. Magas a szakképzetlen, alacsony iskolázottságú, rendezetlen viszonyok között élő családok száma. A munkanélküliség, az anyagi ellehetetlenülés őket sújtotta a legjobban. Hiába a szép lakások, az otthoni életmód nem ad megfelelő mintát a cseperedő gyermekeknek magas a tévénézésre mint az egyetlen otthoni szórakozásra fordított idő — kevés a gyermekek alvásideje; nem korszerűek, elégségesek a táplálkozási szokások.

Különböző látókörű tanulók,

Ezt fokozza a város központjától, a művelődési intézményektől való földrajzi távolság különböző látókörű tanulók. A lakótelepen egy óvoda működik. Művelődésre, sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas intézmény, hely nincs a lakótelepen — csak az iskola.

Feltűnő a különböző látókörű tanulók befejezetlensége, elhanyagoltsága. Megfogalmaztuk önmagunk számára a kérdést, hogy mit tekintünk iskolai kudarcnak?

Erre az alábbi válaszaink születtek: Ha a tanuló a képességéhez mérten alulteljesít. Akár kis létszámú, akár normál osztályba utalt tanuló a tantervi minimumot nem tudja elsajátítani. Átlagos képességű tanuló az átlagosnál jóval gyengébben teljesít.

Ha a tehetséges tanuló valamely területen átlagon felüli teljesítményre képes tehetségének kibontakoztatásához nem kap elegendő teret, lehetőséget.

Nagy látókörű tanulók

Problémafeltárás A rendszerbe lépő tanulók problémáinak megismerése, a tanulókkal való személyes találkozások meghatározó jelentőségűek. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képességeiről megszerezhető információk az iskola birtokába kerüljenek.

A tanítónénik a megfigyelés tapasztalatai alapján megkérik az iskolai fejlesztő pedagógust a hatáskörébe tartozó vizsgálatok elvégzésére. Ezt az eredményt, valamint a korábbi tapasztalatokat egybevetve vesszük fel a kapcsolatot a Szakszolgálati Intézményekkel.

Az iskolának jó a kapcsolata a Nevelési Tanácsadóval, illetve a Szakértői Bizottsággal. Kölcsönös a különböző látókörű tanulók, a segítőkészség részükről, lehetőségeikhez mérten maximális, bár a gondozásbavételnek a távolság a legnagyobb akadálya. Sokkal több gyereknek kellene járnia étel és jó látás rehabilitációs foglalkozásokra, mint amennyien ténylegesen járnak.

Ennek eredményéről az alsó tagozatos szakmai munkaközösség egy foglalkozáson tájékoztatót hallgat meg a mérést végző különböző látókörű tanulók szakember előadásábanilletve tájékoztatja erről a szülőket.

A tudás társadalma felé?

E tájékoztatás nem csupán egyszerű tényközlés, hanem taktikai tanácsadás is — a szülőket minden esetben el kell látni megfelelő segítséggel, sok közülük eszköztelen, nem tudja, mit kezdjen a kapott információval.

Őket is kell nevelni, tanítani. Nem gyakran alkalmazott módszer — a mi gyengeségeink között sorakoztatható fel — a családlátogatás. Az itt megszerezhető információt nem pótolja semmi.

különböző látókörű tanulók a filozófia mint a világkép elméleti alapja

A pedagógus a problémákkal küszködő családokban nem szívesen látott vendég sok a negatív előítélet. Így ilyen kapcsolatfelvételt csak a legkritikusabb esetben, a Családsegítő Intézet munkatársaival, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel közösen szervezünk. Hogy valósul meg a felzárkóztatás-fejlesztés? Meghatározó jelentősége van ebben az iskolaotthonnak. A tanórák, a felkészülés, a fejlesztő és szabadidős foglalkozások ritmusa biztosítja a tanulók számára a változatos tevékenykedtetést, a tanórák merev rendjének rugalmas kezelését — különösen a szoktatás időszakában.

A felzárkóztatás, a tanórai differenciálás előfeltétele az önálló munka, tehát elsőként meg kell tanítani a tanulókat önállóan dolgozni. Különböző látókörű tanulók a napköziben, mind az iskolaotthonban a fedett órákon hagyományos korrepetálás — napközis órával párban a tantárgycsoportokat tanító pedagógus kevesebb tanulóval tud foglalkozni — a kisebb létszámú csoportok a hatékonyságot növelhetik.

Megbízásos jogviszonnyal heti 2x2 órában logopédus is kijár az iskolánkba, azokat fejleszti, akiknél nem számíthatunk arra, hogy bejárnak logopédiai foglalkozásokra vagy a különböző látókörű tanulók nem tudja különböző látókörű tanulók szülő felvállalni, vagy időben nem tudja vállalni a többműszakos munkabeosztás miatt, vagy a rendetlensége, életvitele miatt nem látjuk biztosítottnak a szükséges részvételt.

Utoljára módosítva A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés. Egyrészt azért, mert tagjai nap, mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember. Így az általunk közvetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve a hétköznapokban rendszeresen "nyertes" módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja. Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli.

Szabadidőben a főszerep a játéktevékenységnek jut. A személyiségfejlesztés területén nélkülözhetetlen ez, mert a szülőktől nem tanultak meg játszani, nem ismerik a tevékenység örömét, nem tanultak meg szabályokat megfogalmazni, azokat alkalmazni stb.

  1. Úgy tanul a gyerek, ha… CLIL - középpontban a tanulás folyamata - Hírek - Tempus Közalapítvány
  2. A színlátás állapotának meghatározása
  3. Kötőhártya-gyulladás látásélessége
  4. Különböző látókörű tanulók, Mózes Gáborné
  5. A tudás társadalma felé?
  6. Helyreállítja a látást csepp vitaminok

A szervezett színházlátogatások alkalmával közös színházi élményhez juttatjuk a gyerekeket van, aki most hagyja el először Kertvárost, a kerületen különböző látókörű tanulók még nem járt 7—8 éves komplex sztereogramok a látáshoz ; megismerik és gyakorolják az ottani kulturált viselkedést; a bérlet megvásárlásához pályázati pénzzel tudtunk segítséget nyújtani. Hagyományos diák-önkormányzati rendezvényeink közösségalakító, -erősítő, valamint ünnepélyeink értékközvetítő szerepe nélkülözhetetlen.

Fontos terület iskolánkban a tehetséggondozás is. A szakkörök működtetése — elengedhetetlen eszköze a motivációnak. Különböző látókörű tanulók, nem tantárgyi jellegű szakkör fafaragó, furulya — kezdő, haladó —, újságíró, játék, dráma működtetésével biztosítjuk mindazt a tevékenységkínálatot, amellyel a tanulók látókörét szélesítjük. A versenydélutánok a versenyekre való felkészítéseket szolgálják, pl.

Csoportbontásban az informatika-technika csoportok és az angol-német nyelvet tanulók részesülnek. A fejlesztő területre nem kerülhet bárki a pedagógusok közül. Új dolgozó felvételekor az elbeszélgetésnél, a személyes találkozáskor, az iskola bemutatásakor kiderül a leendő kolléga affinitása az iskola problémáihoz.

Az iskola törzsállományú dolgozói közül az alsó tagozaton a tanulási kudarccal küzdő gyerekek nevelésére, oktatására felkészült nevelők munkájának segítésére munkaközösséget alakítottunk. A munkaközösség nyitott, a foglalkozásokon bárki részt vehet. Azok a pedagógusok, akik ezekben az osztályokban osztályfőnökséget, iskolaotthonos, napközis feladatokat vállalnak, a részükre fizethető pótlékban részesülnek. A pedagógusok munkájának értékelésekor, minősítésekor e tevékenység ugyanolyan mértékben kerül elismerésre, mint a tehetségesek versenyeztetésekor az elért eredmény arányában adott elismerés.

Nélkülözhetetlennek tartjuk a területen dolgozók továbbképzését. Az újabb szakképesítés megszerzésében a nyelvi, informatikai képzéseken túl eddig szinte valamennyi igényt támogatni tudtunk.

különböző látókörű tanulók a látás vizsgálatakor egy betűkkel ellátott tányér

A pedagógusok igényei között a szükségszerűségtől függetlenül megjelentek a szakvizsga megszerzésére irányuló képzések is. A munkánknak legsarkalatosabb pontja, hogy a nevelő-oktató munkánk folyamatában a három közvetlenül érintett félből szinte mindig csak kettő van jelen otthon: szülő—gyerek; iskolában: pedagógus—gyerek és szülő—pedagógusa harmadik közvetett információkra kénytelen hagyatkozni.

Az iskolai fogadóórákon van a legtöbb lehetőség a közvetlen információszerzésre. Személyre szólóan tudjuk fogadni és adni az információkat. Nem mindig vagyunk fogadóképesek a kapható információkra, pedig nagyon fontos lenne ez a felsőbb évfolyamokon is. Nyílt órák, bemutató foglalkozások alkalmával egy kicsit szépítve pillanthat bele a szülő az iskolai munkába.

A kis létszámú osztályok is ilyen tanteremben dolgoznak, így a szükséges mozgástér nekik is biztosított. A fizikai, művészeti, számítástechnikai szaktantermeken kívül tágas könyvár, fejlesztőszoba, aula áll rendelkezésünkre a fenti tevékenységek megvalósításához. A tantervi változások, változtatások következtében a tankönyvek biztosítása a központi támogatások felhasználásával folyamatosan igen nagy arányú pénzkiáramlással járt és jár évek óta. A beszerzett tankönyveket újabb kiadás, átszerkesztés miatt minimális változtatás évről évre le kellett különböző látókörű tanulók — nem használódtak el, de a módosítás miatt nem használhatók.

Felmenő rendszerben igyekszünk ugyanazon tankönyvcsaládot használni. A tantervkészítéskor a tartalmi követelményeket szem előtt tartva, a nyelvezetében érthető, segédeszközeiben alkalmas tankönyvcsaládokat választottunk.

A munkafüzetek, felmérők megrendelésekor mérlegeljük, hogy valóban szükségesek vagy fénymásolással pótolhatók-e? A fejlesztő foglalkozásokhoz használt feladatlapok kizárólag fénymásolással készülnek — ezek a könyvek nagyon drágák, egy-egy tanulónak nincs szüksége a teljes kötött példányra, így elegendő a könyvtári tanári példány.

Egy pályázat segítségével néhány évig lehetőségünk volt a busszal bejáró tanulóink bérleteinek megvásárlásához hozzájárulni. Összegzés Azok a megoldások, amelyekről úgy véljük, hogy eredményesek lehetnek a tanulói kudarcok csökkentésében: Az új tantervi követelményeket felmenő rendszerben folyamatosan lebontjuk és a továbbhaladáshoz szükséges minimumot pontosan meghatározzuk.

különböző látókörű tanulók gyenge látás futhat

Csoportra és egyénre szabott fejlesztőprogramokat dolgozunk ki és alkalmazunk a tantárgyak tanmeneteibe építve. Tanulói segítőrendszert tanulópárok, kiscsoportok hozunk létre.

Fontosnak tartjuk az állandó pozitív megerősítés jutalmazás szerepét, alkalmazását. Belső gondozói rendszert mint a tanórai folyamatok minőségének fejlesztését adaptáltunk és a holland minta alapján a tanulókról szerzett információkat, dokumentumokat a fejlesztés minőségének javításához nyilvántartjuk.

  • Hyperopia műtét videó.
  • Feladatunknak tekintjük a magas színvonalú általános képzést, az életre való felkészítést.
  • Nagy látókörű tanulók Pukánszky-Németh: Neveléstörténet - Pedagógia és iskoláztatás között
  • Úgy tanul a gyerek, ha… CLIL - középpontban a tanulás folyamata